Registrovaní hráči: 48 423
VÍTEJ
V ONLINE HŘE BOXING DUEL

Ukaž sílu bojovníka!

Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva online hry
Boxing Duel

(platné a účinné od 15.10.2016)
Prevádzkovateľ: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.


Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva (ďalej len „VOP“) stanovujú a upravujú pravidlá medzi prevádzkovateľom internetovej hry Boxing Duel (ďalej len „hra“) a hráčmi, ktorí sa zaregistrovali do hry alebo si ju nainštalovali na svojom zariadení (ďalej len „hráči“). Tieto VOP platia v plnom rozsahu pre všetkých hráčov v hre. Hra môže pozostávať z viacerých samostatných celkov predstavujúcich jednotlivé herné servery.


 2. Prevádzkovateľom hry je spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o., so sídlom Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 722 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43978/B (ďalej len „prevádzkovateľ hry“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa hry sú:
       a) telefónne číslo: +421915637243
       b) e-mail: support[a]boxingduel.com


 3. Hra môže byť poskytovaná prostredníctvom domény boxingduel.com alebo prostredníctvom viacerých platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook (ďalej len „platformy“). V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem tretích strán, súhlasí aj s podmienkami používania týchto platforiem.


 4. Hra sa považuje za úplne dodanú hráčovi:
       a) momentom ukončenia jej sťahovania/inštalácie hráčom do príslušného zariadenia, alebo
       b) momentom umožnenia prístupu hráčovi k hre prostredníctvom online telekomunikačnej metódy, alebo
       c) momentom umožnenia využívania hry hráčom.Čl. 2 – Opis poskytovanej hry

 1. Hra je poskytovaná prevádzkovateľom hry pre hráčov takým spôsobom, aby ju mohli hráči hrať. Hra je poskytovaná hráčom na základe licencie. Prevádzkovateľ hry umožňuje hráčom zakupovať si za poplatok kredity, ktoré umožňujú hráčovi, podľa jeho uváženia, zakúpiť si virtuálne služby, ktoré zvyšujú komfort hrania hry. Kredity predstavujú virtuálne financie, ktoré môže hráč použiť iba v hre a za podmienok uvedených v týchto VOP. (ďalej len „kredity“).


 2. Pod označením „hra“ sa rozumejú softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom prevádzkovateľa hry najmä, ale nie výlučne, prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné pre mobilné telefóny a iné zariadenia.


 3. Hra je určená najmä pre zariadenia podporujúce internetové prehliadače (napr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) vždy v aktuálnej verzii alebo zariadenia, ktoré fungujú s operačným systémom Android alebo iOS.


 4. Prevádzkovateľ hry poskytuje virtuálne služby zvyšujúce komfort hrania hry, ktoré sú združené v tzv. PREMIUM balíkoch a v balíku Doplnky. PREMIUM balíky sú balíky funkcií, ktoré sa aktivujú na určité časové obdobie. Funkcie balíka Doplnky sa aktivujú jednotlivo. Popis funkcií balíkov PREMIUM a balíka Doplnky (ďalej len „balíky služieb“) sa nachádza na príslušných stránkach hry.


 5. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo poskytovať možnosť zakúpenia špeciálnych herných doplnkov súvisiacich so špeciálnou akciou s obmedzenou dĺžkou trvania (ďalej len „špeciálne herné doplnky“). Tieto špeciálne herné doplnky môžu mať časovo obmedzenú platnosť a nemusia byť uvedené v zozname balíkov služieb. Ich cena bude uvedená na príslušných stránkach a môže byť v kreditoch alebo v Eurách.


 6. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo poskytovať špeciálne zľavy alebo akcie určitej, prevádzkovateľom hry vybranej skupine hráčov, za účelom zvýšenia predaja služieb.


 7. Prevádzkovateľ hry môže poskytovať možnosť zakúpenia „doživotných“ balíkov u vybraných balíkov služieb. Platnosť „doživotných“ balíkov služieb je ohraničená životnosťou servera. V prípade, že prevádzkovateľ hry ukončí prevádzkovanie servera, automaticky tým končí aj platnosť „doživotného“ balíka služieb.


 8. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať funkcie do balíkov služieb bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí.


 9. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať balíky služieb bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, ak bude balík služieb odobraný z ponuky, nebude možné si ho viac aktivovať. Balíky služieb, ktoré boli aktivované ešte pred dátumom odobrania budú funkčné až do skončenia objednaného obdobia.


 10. Hráč si môže zakúpiť kredity alebo balíky služieb za ceny uvedené na stránkach hry.


 11. Platba za kredity alebo iné virtuálne služby, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze, sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom tretích strán. Kredity alebo zakúpené služby budú hráčovi poskytnuté po pripísaní hráčovej platby do systému prevádzkovateľa hry. Toto pripísanie môže trvať až niekoľko dní v závislosti od spôsobu platby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa platieb je hráč povinný zaslať e-mailom na adresu finance[a]boxingduel.com.


 12. Pri zakúpení kreditov alebo inej virtuálnej služby, ktorú prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze, vystaví prevádzkovateľ hry hráčovi faktúru a odošle ju do pošty v hernom konte hráča, odkiaľ si ju hráč bude môcť stiahnuť, doplniť meno a adresu a vytlačiť. V prípade požiadavky hráča zaslať faktúru poštou, je hráč povinný uhradiť všetky vzniknuté poštovné náklady súvisiace so zaslaním faktúry. Požiadavku na zaslanie faktúry poštou je hráč povinný adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa hry: finance[a]boxingduel.com. Pri nákupoch, v ktorých prevádzkovateľ hry figuruje iba ako subdodávateľ, prevádzkovateľ hry faktúru nevystavuje, ale hráč si ju môže vyžiadať od tretej strany, cez ktorú bol nákup vykonaný. Pri nákupoch na platformách prevádzkovateľ hry faktúru takisto nevystavuje.


 13. Funkcie balíkov služieb sú dostupné len po ich zaplatení kreditmi alebo za určitých okolností peniazmi. Kredity predstavujú virtuálne financie, ktoré môže hráč ľubovoľne použiť na aktiváciu balíkov služieb. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ hry poskytovať balíky služieb alebo ich časti priamo za reálne peniaze. Kredity z hráčskeho konta získané zakúpením, výhrou, či odmenou od prevádzkovateľa hry, nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za kredity výplatu peňažných prostriedkov, okrem prípadov uvedených v čl. 2, bode 18 týchto VOP. Vlastníctvo kreditov hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie zo strany prevádzkovateľa hry.


 14. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny balíkov služieb respektíve ceny ich jednotlivých funkcií. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušných stránkach hry.


 15. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny kreditov pri ktorejkoľvek platobnej metóde. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušnej stránke hry.


 16. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny špeciálnych herných doplnkov. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušnej stránke hry.


 17. Súčasťou balíka Doplnkov sú takzvané turnaje o Diamantový opasok. Hráči sa môžu zúčastniť týchto turnajov po zaplatení štartovného v kreditoch určeného prevádzkovateľom hry. Štartovné zaplatené hráčmi zostáva prevádzkovateľovi hry. Prevádzkovateľ hry zároveň dodáva ceny do turnajov. Cenami v takýchto turnajoch sú herné financie, herné komponenty a kredity, ktoré hráč nemôže použiť nikde inde ako v hre a hráč takisto nemôže za žiadnych okolností žiadať za kredity výplatu peňažných prostriedkov alebo iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hry.

       V prípade, že sa turnaj neuskutoční (napríklad pre nedostatočný počet účastníkov alebo z iného dôvodu), sa štartovné účastníkom vráti v plnej výške.

       Výsledky turnaja či zápasu závisia výlučne od úspešnosti jednotlivých herných postáv. Hráč priamo ovplyvňuje výsledok zápasu napríklad tým, ako svoju postavu v hre trénuje a aké vybavenie pre ňu zakúpil. Výsledok jednotlivých zápasov teda nezávisí od náhody, ale od vlastnej stratégie hry, ktorú hráč zvolí.


 18. Peňažné prostriedky zaplatené na doméne boxingduel.com zo strany hráča za kredity alebo iné virtuálne služby alebo kredity použité na aktiváciu balíkov služieb alebo iných virtuálnych služieb, môžu byť hráčovi vrátené iba za týchto podmienok:

       a) Prevádzkovateľ hry vráti hráčovi kredity použité na aktivovanie ktoréhokoľvek balíka PREMIUM, iba ak bol tento balík aktivovaný po prvýkrát zo strany hráča na jeho hráčskom konte. Kredity budú znížené o manipulačný poplatok vo výške 25% z výšky predmetnej čiastky. Hráč môže požiadať o vrátenie kreditov najneskôr do 3 dní od aktivácie daného balíka služieb a to z dôvodu nespokojnosti s predplatenými virtuálnymi službami. V deň pripísania vrátených kreditov na hráčsky účet hráča v hre, je prevádzkovateľ hry oprávnený hráčovi balík služieb deaktivovať. Hráč nemá nárok na vrátenie kreditov za hodnotu balíka služieb, ktorý hráč vyhral v súťaži usporiadanej prevádzkovateľom hry, alebo ktorý bol hráčovi darovaný zo strany prevádzkovateľa hry. Hráč rovnako nemá nárok na vrátenie kreditov za hodnotu balíka služieb, ktorý si hráč aktivoval za kredity, ktoré v hre vyhral alebo mu boli darované či dané za odmenu prevádzkovateľom hry.

       b) Prevádzkovateľ hry vráti hráčovi peňažné prostriedky zaplatené za kredity, ktoré si hráč odplatne nechal poukázať na svoj hráčsky účet v hre v posledných 14 dňoch pred zaslaním žiadosti o ich vrátenie a doposiaľ žiadne z nich neminul, znížené o manipulačný poplatok vo výške 25% z výšky predmetnej čiastky, najmenej však znížené o čiastku vo výške 15 €, ak hráč požiada prevádzkovateľa hry o vrátenie týchto peňažných prostriedkov.

       c) Za kredity, ktoré hráč získal iným spôsobom ako zaplatením v posledných 14 dňoch sa hráčovi za žiadnych okolností peňažné prostriedky nevracajú.

       d) Hráč má nárok na vrátenie kreditov alebo peňažných prostriedkov použitých na aktivovanie akejkoľvek z virtuálnych funkcií združených v balíku Doplnky iba v prípade, že prevádzkovateľ hry potvrdí chybnú funkciu tohto doplnku a nedokáže chybu napraviť tak, aby hráč nebol poškodený. V takom prípade prevádzkovateľ hry vráti hráčovi kredity alebo peňažné prostriedky v plnej sume. V prípade, že hráč zaplatil za chybný doplnok v kreditoch, môže žiadať iba o vrátenie kreditov a nie o vrátenie peňažných prostriedkov.

       e) Hráč má nárok na vrátenie kreditov alebo peňažných prostriedkov použitých na zakúpenie akéhokoľvek špeciálneho herného doplnku iba v prípade, že prevádzkovateľ hry potvrdí chybnú funkciu tohto doplnku a nedokáže chybu napraviť tak, aby hráč nebol poškodený. V takom prípade prevádzkovateľ hry vráti hráčovi kredity alebo peňažné prostriedky v plnej sume. V prípade, že hráč zaplatil za chybný špeciálny herný doplnok v kreditoch, môže žiadať iba o vrátenie kreditov a nie o vrátenie peňažných prostriedkov.

       f) Hráč môže požiadať o vrátenie kreditov alebo peňažných prostriedkov použitých na aktivovanie alebo zakúpenie funkcie balíka Doplnkov alebo špeciálneho herného doplnku v zmysle písm. d) alebo e) tohto bodu najneskôr do 7 dní od ich zakúpenia alebo aktivácie.

       g) Ak hráč nesplní všetky vyššie uvedené podmienky, na jeho žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov sa nebude prihliadať.

       h) Vrátenie peňazí sa realizuje prostredníctvom platobnej služby paypal (s výnimkou platieb platobnou kartou), nachádzajúcej sa na adrese https://www.paypal.com. Žiadosť o vrátenie peňažných prostriedkov musí byť zaslaná formou e-mailu na e-mailovú adresu finance[a]boxingduel.com. Vrátenie peňazí pri platbe platobnou kartou sa robí priamo na túto kartu po odrátaní manipulačného poplatku. Vrátenie peňazí bude vykonané v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti.


 19. V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem prevádzkovaných tretími stranami, prevádzkovateľ hry nevracia peňažné prostriedky zaplatené na týchto platformách zo strany hráča za kredity alebo iné virtuálne služby, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze. V takých prípadoch je vrátenie peňažných prostriedkov za kredity alebo iné virtuálne služby, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze plne v kompetencii prevádzkovateľov platforiem a prebieha podľa platobných podmienok platných pre príslušnú platformu.


 20. V prípade, že hráč požiada o vrátenie peňažných prostriedkov a toto vrátenie bude uskutočnené, má prevádzkovateľ hry právo na zablokovanie uvedeného hráčskeho účtu.Čl. 3 - Registrácia hráča do hry / Inštalácia hry

 1. Zaregistrovaním sa do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení, hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP, ustanoveniami o ochrane osobných údajov a pravidlami používania hry, berie na vedomie, že VOP a ustanovenia o ochrane osobných údajov sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu, súhlasí s poskytovaním hry pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený v zmysle čl. 7, bodu 1 týchto VOP. Pravidlá sa nachádzajú na stránkach jednotlivých serverov hry a môžu byť pre každý server odlišné.


 2. Kúpou balíčka kreditov alebo iných virtuálnych služieb, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze, hráč súhlasí s týmito VOP a potvrdzuje, že je starší ako 14 rokov a je spôsobilý a oprávnený vykonať túto platbu a vykonáva ju dobrovoľne a bez nátlaku a berie na vedomie, že hra je poskytovaná na dobu neurčitú v súlade s VOP.Čl. 4 - Podmienky hrania a prevádzkovania hry

 1. Hra je určená na voľný čas a osobné používanie. Prevádzkovateľ hry neposkytuje žiadne záruky, že hra bude fungovať bez prerušenia a bez chýb. Hra je poskytovaná „taká aká je“ a môže obsahovať chyby a zároveň môže byť z času na čas nedostupná celá alebo jej časť z dôvodu technickej údržby, prerušenia pripojenia alebo z iných príčin. Prevádzkovateľ hry nezodpovedá za žiadne následky akýchkoľvek chýb alebo technických prerušení vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia dát.


 2. Hra môže byť používaná iba fyzickými osobami staršími ako 13 rokov. V prípade, že má fyzická osoba 18 alebo viac rokov, vykonaním registrácie do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že je spôsobilá na všetky úkony spojené s používaním hry. Ak je fyzická osoba staršia ako 13 rokov, ale mladšia ako 18 rokov, registráciou do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že má na všetky úkony spojené s používaním hry súhlas od svojich zákonných zástupcov. Ak je fyzická osoba mladšia ako 13 rokov alebo ak fyzická osoba nemá vyššie uvedený súhlas od svojich zákonných zástupcov, nesmie vykonať registráciu do hry a ani inštaláciu hry na svoje zariadenie a teda nie je oprávnená používať hru. Prevádzkovateľ hry vedome nezbiera žiadne údaje o fyzických osobách mladších ako 13 rokov.


 3. Prevádzkovateľ hry alebo akákoľvek pridružená spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame, špeciálne škody alebo škody spôsobené trestami udelenými administrátormi hráčovi v dôsledku jeho konania v hre alebo škody spôsobené používaním hry alebo neschopnosťou používania tejto hry, eventuálne zakúpených služieb.


 4. Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie hry je na jeho vlastné riziko. Prevádzkovateľ hry nemá žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky účet hráča, jeho stratu alebo vymazanie.


 5. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do hry či akejkoľvek úpravy alebo zmeny hry bez nutnosti jeho predchádzajúceho oznámenia hráčom. V podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí.


 6. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu, zamerania a funkčného obsahu hry ako aj na zmenu cien kreditov, produktov a služieb súvisiacich s hrou. Pri takejto zmene hry alebo pri zmene cien kreditov, produktov a služieb súvisiacich s hrou nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí.


 7. Hráč berie na vedomie, že hra a systémové špecifikácie potrebné na hranie hry sa môžu neustále časom meniť. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo na zmenu alebo zvýšenie systémových špecifikácií potrebných na hranie tejto hry - či už voľne dostupnej alebo s aktivovanými službami balíkov služieb - kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Pri takejto zmene nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí.


 8. Prevádzkovateľ hry si z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo z technických, či iných príčin vyhradzuje právo obmedziť hráčom na nevyhnutne dlhý čas prístup do hry bez predchádzajúceho upozornenia. V takomto a podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie. Prevádzkovateľ hry vyslovene nedáva žiadne záruky, že hra bude dostupná vždy a že nedôjde k strate žiadnych dát. Ani v takomto prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí.


 9. Prevádzkovateľ hry je výlučne oprávnený k poskytovaniu podpory k hre a údržby hry. Prevádzkovateľ hry a hráč berú na vedomie, že prevádzkovatelia platforiem neposkytujú žiadnu podporu k hre a ani údržbu hry.


 10. Hra je prevádzkovaná na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry ako celku alebo niektorého herného servera kedykoľvek. Prevádzkovateľ hry si rovnako vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry na ktorejkoľvek platforme. Ukončeniu v takýchto prípadoch bude predchádzať upozornenie na príslušných stránkach hry, ktoré bude oznámené minimálne 3 mesiace pred takýmto ukončením. Ukončenie hry na jednotlivých platformách tretích strán nie je podmienené predchádzajúcim upozornením v prípade, ak o ukončení hry (prípadne zákaze jej prevádzkovania na príslušnej platforme) rozhodne prevádzkovateľ tejto platformy. Ani vo vyššie uvedených prípadoch nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie kreditov alebo peňazí. Hráči, ktorí sa budú registrovať do hry alebo si hru nainštalujú na svoje zariadenie po dátume takéhoto oznámenia, budú o ukončení hry informovaní bezprostredne po ich registrácii alebo inštalácii hry na svoje zariadenie.


 11. Hráč nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním a hraním hry.


 12. Hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou hry, či z akýchkoľvek iných dôvodov týkajúcich sa hry, nakoľko hra je poskytovaná „taká aká je“, bez záruk akéhokoľvek druhu, v zmysle bodu 1 tohto článku, s čím hráč súhlasí. Rovnako hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej únikom informácií požadovaných prevádzkovateľom hry od hráča pre potreby aktivácie hráčskeho konta v hre.Čl. 5 - Udelenie a rozsah licencie

 1. Prevádzkovateľ hry týmto udeľuje hráčovi právo používať hru. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. Hra môže byť používaná len na takom zariadení, ktoré vlastní alebo kontroluje hráč, a do ktorého je hra stiahnutá a inštalovaná, alebo na zariadení, ktoré hráč vlastní alebo kontroluje, a prostredníctvom ktorého hráč užíva resp. má prístup k hre pomocou prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy.


 2. Prevádzkovateľ hry udeľuje hráčovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k hre výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie, s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k hre. Licencia je udelená hráčovi hry bezodplatne, pričom prevádzkovateľ hry je oprávnený v súlade s čl. 2 týchto VOP vyberať za nákup kreditov alebo za určité virtuálne služby (balíky služieb, špeciálne herné doplnky) poplatky. Akceptáciou týchto VOP hráč súhlasí, že nebude používať hru za iným účelom, ako je uvedený vyššie. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje všetky práva, ktoré hráčovi nie sú výslovne udelené týmito VOP. Ak hráč poruší akékoľvek podmienky stanovené týmito VOP (najmä v zmysle čl. 6 týchto VOP) alebo pravidlá hry, prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo zrušiť licenciu bez upovedomenia.


 3. V súvislosti s udelením licencie hráčovi nie je dovolené najmä:

       a) dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód hry,

       b) obstarávať kópie hry alebo akejkoľvek časti hry pre tretie strany,

       c) poskytnúť sublicenciu k hre alebo sprístupniť hru tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak,

       d) upravovať hru,

       e) odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o prevádzkovateľovi hry ako o držiteľovi autorských práv k hre,

       f) porušovať pravidlá hry.


 4. Dodaním alebo používaním hry neprechádza na hráča žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia hry.


 5. Všetky práva k hre, jej súčastiam, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria prevádzkovateľovi hry. Hráč získava len tie práva a povolenia, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP. Hráč nesmie kopírovať alebo zverejňovať hru, jej akékoľvek časti alebo súvisiacu dokumentáciu.


 6. Hráč berie na vedomie, že akékoľvek otázky a požiadavky spojené s udelenou licenciou je oprávnený adresovať výlučne prevádzkovateľovi hry a nie prevádzkovateľom platforiem.Čl. 6 - Sankcie za porušenie pravidiel hrania hry

 1. Prevádzkovateľ hry má právo zablokovať alebo odstrániť z hry hráčsky účet, ak tento účet užívateľ - hráč používa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré použitím kreditov zaplatil za virtuálne služby balíkov služieb, ani nárok na preplatenie zostávajúcich kreditov vo svojom hráčskom konte, respektíve na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 2. Prevádzkovateľ hry má právo zablokovať alebo odstrániť z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč porušil pravidlá hry. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré použitím kreditov zaplatil za virtuálne služby balíkov služieb, ani nárok na preplatenie zostávajúcich kreditov vo svojom hráčskom konte, respektíve na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 3. Prevádzkovateľ hry má právo zablokovať alebo odstrániť z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč nespolupracuje s administrátormi prevádzkovateľa hry pri prešetrovaní udalostí či situácií týkajúcich sa hry alebo ak nedostatočne reaguje alebo vôbec nereaguje na výzvy či požiadavky administrátorov prevádzkovateľa hry. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré použitím kreditov zaplatil za virtuálne služby balíkov služieb, ani nárok na preplatenie zostávajúcich kreditov vo svojom hráčskom konte, respektíve na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 4. Nevyužité kredity, resp. peňažná hodnota hráčom predplatených služieb, ktoré zablokovaním alebo odstránením hráčskeho konta hráča z hry z dôvodu konania hráča špecifikovaného v čl. 6 v bodoch 1, 2 a 3 týchto VOP, prestanú byť hráčovi poskytované, predstavujú zmluvnú pokutu dojednanú medzi prevádzkovateľom hry a hráčom za vyššie uvedené hráčove konanie. Zablokovaním alebo odstránením hráčskeho účtu z hry zanikajú akékoľvek nároky a práva vyplývajúce z hráčskeho účtu.


 5. Rozhodnutie o zablokovaní hráčskeho konta eventuálne inom hernom treste je výlučne v kompetencii administrátorov prevádzkovateľa hry. Je možné odvolanie sa voči tomuto rozhodnutiu prostredníctvom e-mailu administrátorovi, ktorý účet zablokoval respektíve udelil trest, avšak finálne rozhodnutie administrátora je pre hráča záväzné. Administrátor za určitých okolností môže odblokovanie konta podmieniť konkrétne určenou kompenzáciou zo strany hráča – napríklad aktiváciou balíka PREMIUM alebo inou formou na základe dohody s hráčom, ktorá je považovaná za formu zmluvnej pokuty. To, či návrat do hry bude prostredníctvom takejto kompenzácie hráčovi umožnený, je výslovne na posúdení administrátora, hráč sa nemôže v žiadnom prípade tohto postupu automaticky dožadovať. V prípade akceptácie takejto kompenzácie bude hráč do hry vrátený s pokutou v hre kompenzujúcou jeho možný profit vzniknutý v dôsledku porušenia pravidiel. Ďalšie opakovanie porušenia pravidiel tým istým hráčom bude znamenať okamžité zablokovanie jeho konta, bez možnosti návratu do hry. Hráč súhlasom s týmito VOP súhlasí s tým, že nie je možné odvolať sa voči finálnemu rozhodnutiu administrátora na žiadnej inej inštitúcii a zároveň akceptuje fakt, že administrátori majú výlučné právo rozhodnúť o vine či nevine hráča a udeliť príslušný trest.


 6. Vyššie uvedené dôvody zablokovania alebo odstránenia hráčskeho účtu z hry nie sú úplné a prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa hráča je v rozpore s týmito VOP alebo pravidlami hry. Ak prevádzkovateľ hry rozhodne, že správanie sa hráča je v rozpore s pravidlami stanovenými týmito VOP alebo pravidlami hry, prevádzkovateľ hry je oprávnený rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o zablokovaní alebo odstránení hráčskeho účtu hráča.Čl. 7 - Ukončenie hrania hry

 1. Poučenie Hráča podľa § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z.
  Hráč udeľuje registráciou alebo inštaláciou hry na svojom zariadení súhlas prevádzkovateľovi hry, aby mu začal poskytovať hru (elektronický obsah) pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní), čim hráč stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Tento súhlas je teda udelený momentom registrácie hráča v hre alebo inštaláciou hry na zariadení hráča a preto nie je možné uplatniť právo na odstúpenie podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Hráč týmto prehlasuje, že bol riadne poučený o tom, že registráciou v hre alebo inštaláciou hry na svojom zariadení, stráca právo na odstúpenie od týchto VOP podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 2. Hráč môže kedykoľvek ukončiť hranie hry tým, že požiada prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu support[a]boxingduel.com o vymazanie svojho konta z hry s presnou identifikáciou tohto hráčskeho konta. Vymazanie konta spočíva v jeho zablokovaní. Takýmto ukončením hrania hry dochádza k zániku zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom hry, pričom ustanovenia VOP, z ktorých povahy to vyplýva platia aj po takomto ukončení hrania hry. Po zablokovaní sa konto nebude dať ďalej používať. Zo žiadosti na vymazanie hráčovho konta musí jednoznačne vyplývať požiadavka o vymazanie hráčskeho konta. Žiadosť o vymazanie hráčskeho konta musí byť zaslaná e-mailom na adresu prevádzkovateľa hry.


 3. V prípade vymazania hráčskeho konta na vlastnú žiadosť hráča, hráč nemá nárok na preplatenie zostávajúcich kreditov vo svojom hráčskom konte, ani na presun kreditov do iného hráčskeho konta. Zostávajúce predplatené dni jednotlivých balíkov služieb nie je možné presunúť do iného hráčskeho konta, ani vrátiť vo forme vyplatenia peňazí. Rovnako nebudú hráčovi vrátené kredity alebo peňažné prostriedky použité na aktivovanie alebo predplatenie služieb balíka Doplnkov alebo špeciálnych herných doplnkov. Rovnako nie je možné presúvať neminuté kredity z jedného hráčskeho konta do druhého okrem situácií kedy to je umožnené na základe osobitného súhlasu prevádzkovateľa hry, udeleného na základe písomnej žiadosti hráča. Súhlas prevádzkovateľa hry na presun kreditov závisí jedine od vôle prevádzkovateľa hry nie je hráčom nijako nárokovateľný.Čl. 8 - Hráčsky obsah

 1. „Hráčsky obsah“ znamená akúkoľvek komunikáciu, obrázky, zvuky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže hráč poslať/načítať alebo preniesť v hre, najmä, ale nie výlučne, akýkoľvek text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty. Prenášaním alebo podaním/predložením akéhokoľvek hráčskeho obsahu počas používania hry, hráč potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos alebo podanie:

       a) je presné a nie je dôverné,

       b) nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že hráč má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v hráčskom obsahu,

       c) je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov,

       a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj hráča v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný prevádzkovateľom hry v súlade s týmito VOP.


 2. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek hráčsky obsah kedykoľvek bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.


 3. Prevádzkovateľ hry nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky obsah, ktorý hráč umiestnil na stránky prevádzkovateľa hry a na ktoré sa vzťahujú právne predpisy z oblasti práva duševného vlastníctva, najmä autorský zákon a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie hráčskeho obsahu ohľadom jeho nevhodného obsahu. Hráč svojím súhlasom s pravidlami a VOP prehlasuje, že so všetkým takýmto obsahom je oprávnený nakladať alebo k nemu priamo vlastní autorské práva a v prípade ich porušenia nesie za svoj čin právnu zodpovednosť.


 4. Na základe úvahy prevádzkovateľ hry môže monitorovať alebo zaznamenať komunikáciu hráča v hre vrátane, ale nie výlučne, text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty počas používania hry. Akceptovaním podmienok stanovených týmito VOP hráč týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Hráč berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek hráčskeho obsahu vrátane, ale nie výlučne, textu internetového rozhovoru (chat) alebo hernej pošty.


 5. Hráč je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti s hrou, a ktoré poskytuje ďalším osobám. Prevádzkovateľ hry môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek hráčsky obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.


 6. Prevádzkovateľ hry nezodpovedá za obsah správ a e-mailov odoslaných hráčmi prostredníctvom ich hráčskych kont v hre a názory vyjadrené hráčmi v hre v správach, textoch alebo e-mailoch sa nemusia stotožňovať s názormi prevádzkovateľa hry. Prevádzkovateľ hry rovnako nezodpovedá za texty a vyobrazenia, ktoré hráč vkladá do herného prostredia hry. Ak tieto texty či vyobrazenia porušujú pravidlá hry, či sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, má prevádzkovateľ hry právo na základe vlastného posúdenia administrátorov ich okamžite odstrániť bez možnosti dožadovania sa akejkoľvek kompenzácie zo strany hráča.


 7. Odoslaním hráčskeho obsahu na stránky prevádzkovateľa hry, hráč automaticky udeľuje prevádzkovateľovi hry právo a povolenie na používanie, reprodukciu, zmenu, odstránenie, prispôsobenie, publikáciu, preklad, vytvorenie iných diel z obsahu, distribúciu, predvádzanie a zobrazovanie tohto hráčskeho obsahu (v celku alebo jeho časť) celosvetovo alebo právo zakomponovať ho do iných diel v akejkoľvek forme, v akomkoľvek médiu alebo technológii známej teraz alebo vyvinutej neskôr, bez nároku na honorár, bez časového obmedzenia, bez možnosti odvolania, nevýhradné a s plným právom udeliť sublicenciu.


 8. Hráč je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi hry potrebnú spoluprácu za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä, nie však výlučne, udeliť prístup prevádzkovateľovi hry k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom a za týmto účelom hráč udeľuje prevádzkovateľovi hry súhlas na prístup k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom.Čl. 9 - Ďalšie ustanovenia a podmienky hrania hry

 1. Prevádzkovateľ hry neručí za škody vzniknuté zneužitím hesla do hráčskeho konta tretími osobami.


 2. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nové VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na príslušnej stránke hry. Hráč je oprávnený do 7 dní odo dňa zverejnenia nových VOP od nich jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od VOP je hráč povinný oznámiť prevádzkovateľovi hry na e-mailovú adresu support[a]boxingduel.com s presnou identifikáciou hráčskeho konta. E-mailová správa musí obsahovať jasný prejav vôle odstúpenia od týchto VOP. Odstúpenie od VOP uskutočnené po lehote, neurčité odstúpenie, alebo odstúpenie, ktoré neobsahuje jasný prejav vôle jednostranne odstúpiť od VOP v dôsledku ich zmeny zo strany prevádzkovateľa hry, sa považuje za neplatné. V prípade, že prevádzkovateľ hry nedostane do svojej e-mailovej schránky (support[a]boxingduel.com) e-mail od hráča o odstúpení od VOP, má sa za to, že hráč po uplynutí 7 dní od zverejnenia oznámenia o zmene VOP vyslovuje súhlas s týmito VOP a v nich vykonanými zmenami. Platným a účinným odstúpením hráča od týchto VOP zaniká právo hráča ďalej používať hráčsky účet v hre, prevádzkovateľ hry je oprávnený hráčsky účet hráča zrušiť.


 3. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke hry.


 4. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke hry.


 5. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo zasielať informácie o hre, o iných projektoch prevádzkovateľa hry alebo o partneroch prevádzkovateľa hry na e-mailovú adresu hráča, s čím hráč odsúhlasením týchto VOP vyslovene súhlasí. Súhlas so zasielaním týchto informácií daný prevádzkovateľovi hry, môže hráč kedykoľvek e-mailom odvolať. Hráč však berie na vedomie, že po odvolaní súhlasu so zasielaním tohto druhu informácií zo strany hráča, je prevádzkovateľ hry oprávnený hráčsky účet hráča v hre zrušiť. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré použitím kreditov zaplatil za virtuálne služby balíkov služieb, ani nárok na preplatenie zostávajúcich kreditov vo svojom hráčskom konte, respektíve na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.


 6. Prevádzkovateľ hry výslovne upozorňuje na skutočnosť, že nadmerné hranie počítačových hier so sebou prináša zdravotné riziká a prevádzkovateľ hry nezodpovedá za žiadnu ujmu vzniknutú hráčovi v dôsledku hrania hry.


 7. Hráč berie na vedomie, že hraním hry a prezentáciou myšlienok, návrhov na vylepšenie a nápadov na verejných i súkromných fórach v hre nevznikajú hráčovi žiadne nároky a práva duševného vlastníctva vo vzťahu k prevádzkovateľovi hry.


 8. Všetky mená a priezviská fiktívnych postáv figurujúcich v hre sú generované automatickým systémom z databázy mien daného štátu. Systém generuje osobitne meno a osobitne priezvisko náhodným výberom. Obe mená sú v krajine bežne používané. Hráč berie na vedomie, že všetky mená, údaje viažuce sa k týmto menám a všetky vyobrazenia tvárí zverejnené v hre sú fiktívne a akákoľvek podobnosť s menami, podobizňou alebo s osobnými údajmi reálnych osôb je čisto náhodná.


 9. Za poskytnutie osobných údajov zo strany hráča tretím stranám, najmä pri realizácii platieb, nenesie prevádzkovateľ hry žiadnu zodpovednosť a z takéhoto poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi hry nevyplývajú povinnosti uložené zákonom o ochrane osobných údajov.


 10. Prevádzkovateľ hry je oprávnený uchovávať e-mailovú adresu, IP adresy a časy prihlásení hráča aj po odstránení účtu hráča v hre z akejkoľvek príčiny len na nevyhnutnú dobu 20 rokov v súlade s platnými zákonmi. Hráč vyjadrením súhlasu s týmito VOP dáva súhlas prevádzkovateľovi hry k spracovávaniu a uchovávaniu týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely hry. Prevádzkovateľ hry prehlasuje, že e-mailové adresy odstránených účtov nebudú použité na účely posielania informácií o hre, iných projektoch prevádzkovateľa hry alebo partneroch prevádzkovateľa hry a ani nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane na tieto účely.


 11. Prevádzkovateľ hry môže používať na svojich stránkach reklamné systémy rôznych spoločností. Za účelom používania reklamných systémov týchto spoločností, si prevádzkovateľ hry vyhradzuje právo získavať, spracovávať a sprístupňovať týmto spoločnostiam hráčove lokalizačné údaje získané z GPS, Wi-Fi alebo z telekomunikačných veží. Hráč vykonaním registrácie alebo inštaláciou hry na svojom zariadení súhlasí s takýmto používaním uvedených lokalizačných údajov. Bližšie informácie o používaní uvádzaných lokalizačných dát sa nachádzajú v ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

       Reklamné spoločnosti ako dodávatelia tretej strany používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na stránkach prevádzkovateľa hry. Používanie súboru cookie DART umožňuje týmto spoločnostiam a ich partnerom zobrazovať reklamy pre hráčov na základe ich návštev stránky prevádzkovateľa hry alebo na ostatných internetových stránkach. Hráči boli o tejto skutočnosti (pri odsúhlasení VOP) prevádzkovateľom hry upovedomení. Hráči môžu zrušiť používanie súboru cookie DART po návšteve príslušných stránok reklamných spoločností.


 12. Hráč má vo svojom konte virtuálne herné peniaze (v hre môžu byť nazvané ako hotovosť a pod.), ktoré môže použiť na rôzne operácie v hre. Tieto herné peniaze nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za herné peniaze výplatu peňažných prostriedkov a vlastníctvo herných peňazí hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie zo strany prevádzkovateľa hry.


 13. Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo poskytovať hráčovi hernú podporu v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku. Hráč môže kontaktovať hernú podporu e-mailom na support[a]boxingduel.com alebo finance[a]boxingduel.com, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach hry.


 14. Prevádzkovateľ hry je výlučne oprávnený riešiť porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú hry alebo používania hry hráčom.


 15. Hráč registráciou do hry alebo inštaláciou hry v svojom zariadení prehlasuje, že:

       a) sa nenachádza v krajine, ktorá podlieha embargu udeleného vládou USA alebo v krajine, ktorá bola označená vládou USA za „krajinu podporujúcu terorizmus“, a

       b) nie je vedený na žiadnom zozname vlády USA, v ktorom sú vedené zakázané alebo obmedzené osoby.


 16. Prevádzkovateľ hry a hráč berú na vedomie a súhlasia s tým, že Apple a jeho dcérske spoločnosti, sú oprávnenou treťou stranou v spojitosti s týmito VOP a ako také sú oprávnené presadzovať tieto VOP vo vzťahu k hráčovi.


 17. V prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto VOP sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia.


 18. Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom hry a hráčom platí výhradne právny poriadok Slovenskej republiky.


 19. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.


 20. Všetky prípadné v budúcnosti vzniknuté spory medzi hráčom a prevádzkovateľom hry budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade súdneho sporu je príslušným súdom na rozhodnutie miestne príslušný súd v sídle prevádzkovateľa hry.


 21. Zaregistrovaním sa do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP, berie na vedomie, že VOP a ustanovenia o ochrane osobných údajov sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu.